Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop, alle overeenkomsten van lease alsmede op alle overeenkomsten tot het verrichten van onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden van Drecht Automatenservice B.V., gevestigd te Spijkenisse, hierna te noemen “Drecht Automatenservice”.

2. De lessee c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

4. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle te leveren ingrediënten voor automaten evenals door Drecht Automatenservice te leveren aanverwante zaken.

5. Onder “automaat” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle automaten die door Drecht Automatenservice op basis van een operationele leaseovereenkomst aan de wederpartij worden geleverd.

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

7. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Drecht Automatenservice dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 2: Overeenkomsten

1. Mondelinge afspraken binden Drecht Automatenservice eerst nadat deze schriftelijk door Drecht Automatenservice zijn bevestigd dan wel zodra Drecht Automatenservice met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Drecht Automatenservice bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Drecht Automatenservice zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Drecht Automatenservice het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De door Drecht Automatenservice gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Drecht Automatenservice niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen automaten c.q. zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Prijzen en/of levertijden in offertes zijn gebaseerd op voorafgaand aan de offerte door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen en/of levertijden.

5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is Drecht Automatenservice hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Drecht Automatenservice zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven te allen tijde eigendom van Drecht Automatenservice en dienen op eerste verzoek van Drecht Automatenservice te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

9. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Drecht Automatenservice gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- cq. tarieflijst door Drecht Automatenservice in werking treden dan is Drecht Automatenservice gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Drecht Automatenservice het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Drecht Automatenservice.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

a. De eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Drecht Automatenservice gewenste vorm aan Drecht Automatenservice ter beschikking

worden gesteld;

b. de door de wederpartij aan Drecht Automatenservice verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

c. Drecht Automatenservice op de voor Drecht Automatenservice gebruikelijke werktijden (08.00 – 17.00 uur) toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht c.q. de automaat dient te worden geïnstalleerd. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;

d. de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden c.q. de locatie waar de automaat dient te worden geïnstalleerd vrij is van overtollige materialen e.d.;

e. Drecht Automatenservice voor de uitvoering van de werkzaamheden c.q. installatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden c.q. installatie benodigde energie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten en/of waterkostenzijn voor rekening van de wederpartij

f. op de locatie waar Drecht Automatenservice en/of de door Drecht Automatenservice ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden

dienen te verrichten de door Drecht Automatenservice en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;

g. de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van Drecht Automatenservice opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.

2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Drecht Automatenservice voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de materialen, gereedschappen, machines e.d. die Drecht Automatenservice tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.

4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Drecht Automatenservice gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de automaat moet zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Drecht Automatenservice haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Bij levering van de zaken c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Drecht Automatenservice per transactie worden gefactureerd.

3. Het risico betreffende de bestelde zaken c.q. de te leveren automaat gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken c.q. de te leveren automaat feitelijk ter beschikking staan c.q. staat van de wederpartij.

4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Drecht Automatenservice te bepalen wijze, maar voor rekening van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij een bestelling van € 100,00 of meer geschiedt de bezorging kosteloos.

5. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken c.q. de automaat aan de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Drecht Automatenservice zich het recht voor de zaken c.q. de automaat en/of materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij Drecht Automatenservice in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken c.q. de automaat alsnog te leveren. Een en ander, tenzij Drecht Automatenservice uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

6. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 5 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft Drecht Automatenservice het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Drecht Automatenservice is alsdan gerechtigd de zaken c.q. automaat en/of materialen aan derden te leveren.

7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

8. Drecht Automatenservice is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 7: Voortgang levering

1. Drecht Automatenservice kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken c.q. de automaat te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijk gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

2. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Drecht Automatenservice niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is Drecht Automatenservice gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 8: Oplevering, goedkeuring en werkzaamheden

1. Bij de overeenkomst betreffende het verrichten van werkzaamheden, is Drecht Automatenservice gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond is en de automaat gebruiksklaar is.

2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de automaat gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.

3. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij de automaat – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Drecht Automatenservice.

4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de automaat, hebben geen invloed op de oplevering van het door Drecht Automatenservice verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.

5. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn op deze gebreken, onvolkomenheden e.d. de bepalingen van artikel 10 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 9: Reclames en klachten

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. de automaat tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de zaken c.q. de automaat, aan Drecht Automatenservice te worden gemeld.

2. Overige reclames – waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden – dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan Drecht Automatenservice te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames c.q. klachten dienen in ieder geval binnen 1 jaar na (op)levering aan Drecht Automatenservice te worden gemeld.

3. Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Drecht Automatenservice kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken c.q. de automaat geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomst te zijn verricht.

4. De bestelde zaken worden in de bij Drecht Automatenservice voorradige verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven gewichten, aantallen e.d. gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Drecht Automatenservice.

5. Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6. Drecht Automatenservice dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht het noodzakelijk blijkt dat Drecht Automatenservice ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor rekening en risico van Drecht Automatenservice indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.

7. In alle gevallen geschiedt retourzending van de zaken op een door Drecht Automatenservice te bepalen wijze en in de originele verpakking.

8. Indien de automaat c.q. de zaken na levering van aard en/of samenstelling is c.q. zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk is c.q. zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.

9. Ingeval van terechte reclames c.q. klachten zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Drecht Automatenservice kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Drecht Automatenservice, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Drecht Automatenservice, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Drecht Automatenservice, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. de geleverde automaat c.q. de verrichte werkzaamheden.

4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Drecht Automatenservice in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Drecht Automatenservice hiervoor verzekerd is.

5. Indien zich in de geleverde zaken c.q. de geleverde automaat zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Drecht Automatenservice zich die zaken c.q. de automaat, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

6. De wederpartij verliest diens rechten jegens Drecht Automatenservice, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Drecht Automatenservice tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van Drecht Automatenservice strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken c.q. de geleverde automaat door de wederpartij;

b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Drecht Automatenservice zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Artikel 12: Bepalingen inzake operationele lease van automaten

1. Dit artikel is van toepassing op iedere overeenkomst waarbij Drecht Automatenservice een automaat aan de wederpartij heeft geleverd. Op een dergelijke leaseovereenkomst zijn tevens de overige artikelen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Bij strijdigheid tussen een bepaling in onderhavig artikel en een bepaling uit een ander artikel van deze algemene voorwaarden prefereert de bepaling in onderhavig artikel.

2. De lease zal in eerste instantie worden aangegaan voor een periode van 60 maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Daarna wordt deze stilzwijgend verlengt, met telkens een periode van 12 maanden, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

3. De wederpartij is verplicht de automaat gedurende de leaseperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de leaseperiode aan de automaat ontstane schade.

4. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de automaat aan te brengen anders dan na voorafgaande toestemming van Drecht Automatenservice.

5. Defecten aan de automaat almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld schriftelijk aan Drecht Automatenservice te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

6. Herstel van schade c.q. defecten mag alleen worden uitgevoerd door dan wel met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Drecht Automatenservice.

7. Drecht Automatenservice is bevoegd gedurende de leaseperiode de staat van de automaat en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat Drecht Automatenservice of diens gemachtigde toegang tot de automaat wordt verleend.

8. De wederpartij is verplicht om na afloop van de leaseperiode de automaat in de staat zoals deze door de wederpartij werd ontvangen – behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik e.d.- aan Drecht  Automatenservice ter beschikking te stellen.

9. Indien de wederpartij niet in staat is om, om welke reden dan ook, de automaat aan Drecht Automatenservice te retourneren, is de wederpartij aan Drecht Automatenservice een door Drecht Automatenservice te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van de automaat.

10. Voor iedere vertraging in de teruggave van de automaat na het verstrijken van de overeengekomen leaseperiode, is de wederpartij een in redelijkheid door Drecht Automatenservice te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van Drecht Automatenservice op volledige schadevergoeding.

11. Eventuele kosten van onder meer herstel van de gebreken, die nodig zijn om de automaat na het einde van de leaseovereenkomst terug te brengen in de staat zoals deze door de wederpartij werd ontvangen – behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik e.d.- komen voor rekening van de wederpartij. Een en ander, onverminderd het recht van Drecht Automatenservice op vergoeding van schade en andere kosten.

12. De wederpartij dient de automaat gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst in ieder geval te verzekeren voor de gebruikelijk risico’s, zoals bijvoorbeeld schade aan, verlies en tenietgaan van de automaat. Indien de automaat verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, is de wederpartij een door Drecht Automatenservice te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van de automaat.

13. Drecht Automatenservice is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik, door de wederpartij zelf, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Drecht Automatenservice, haar directie en/of haar leidinggevendpersoneel.

14. De wederpartij vrijwaart Drecht Automatenservice tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door Drecht Automaten service via lease ter

beschikking gestelde automaat.

15. De automaat blijft te allen tijde eigendom van Drecht Automatenservice. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op de automaat enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij mitsdien evenmin toegestaan de automaat onder te verhuren dan wel – al dan niet tegen betaling – aan derden in gebruik af te staan.

16. Ingeval van beslaglegging op de automaat, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag, of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan Drecht Automatenservice te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat de automaat eigendom is Drecht Automatenservice.

17. Het is de wederpartij verboden over de automaat anders te beschikken dan als houder voor Drecht Automatenservice en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over de automaat bevoegd is.

Artikel 13: Service en onderhoud bij operationele lease van automaten

1. Ingeval de automaat op basis van lease aan de wederpartij ter beschikking is gesteld, is de wederpartij gehouden alle noodzakelijke onderhouds- en servicewerkzaamheden door Drecht Automatenservice te laten verrichten.

2. Om gebruik te kunnen maken van de service van Drecht Automatenservice, zal de wederpartij de geconstateerde gebreken – geheel in overeenstemming met de gebruikelijke procedures van Drecht Automatenservice – aan Drecht Automatenservice melden. Na ontvangst van de melding zal Drecht Automatenservice naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen.

3. Indien dit noodzakelijk is – en voor zover dit mogelijk is – zal de automaat voor de uitvoering van de noodzakelijke onderhouds- en servicewerkzaamheden door Drecht Automatenservice worden opgehaald en aan de wederpartij gedurende de periode waarin deze automaat zich bij Drecht Automatenservice bevindt een vervangende automaat ter beschikking worden gesteld.

4. Alle onderdelen die niet tot de automaat behoren en op een andere wijze hiermee zijn verbonden (waaronder stekkerdozen, filters, bedradingen, wateraansluitingen) vallen buiten de serviceovereenkomst.

5. Drecht Automatenservice zal alle in dit artikel omschreven werkzaamheden verrichten tijdens de bij Drecht Automatenservice geldende normale werkdagen. Onder deze normale werkdagen wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) van 08.00 uur tot 17.00 uur. Ingeval de werkzaamheden buiten de voor Drecht Automatenservice normale werkdagen dienen plaats te vinden is Drecht Automatenservice gerechtigd hiervoor arbeidsloon en voorrijkosten in rekening te brengen conform de ten tijde van de werkzaamheden geldende tarieven van Drecht Automatenservice. Een en ander geldt, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 14: Aanvullende bepalingen inzake operationele lease van automaten

1. Ingeval de wederpartij gebruik maakt van een via Drecht Automatenservice aan de wederpartij ter beschikking gestelde lease automaat, is de wederpartij gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst gehouden alle voor de automaat benodigde ingrediënten bij Drecht Automatenservice af te nemen.

2. Ingeval de wederpartij op enig moment niet langer alle ingrediënten bij Drecht Automatenservice afneemt, is Drecht Automatenservice gerechtigd zowel de onderhoudsovereenkomst als de leaseovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij schriftelijke verklaring te ontbinden, nadat Drecht Automatenservice de wederpartij hiertoe schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

3.Drecht Automatenservice maakt op basis van de gegevens die de wederpartij aanlevert een berekening voor de vergoeding van de operationale lease. Indien blijkt dat de werkelijke verkopen hoger zijn dan berekend, houdt Drecht Automaten service zich het recht voor om de maandelijkse vergoeding te verhogen.  

Artikel 15: Betaling

1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

a. zal de wederpartij aan Drecht Automatenservice een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;

b. zal de wederpartij, na daartoe door Drecht Automatenservice te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;

c. heeft Drecht Automatenservice het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Drecht Automatenservice zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

3. Ter keuze van Drecht Automatenservice kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Drecht Automatenservice bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Drecht Automatenservice het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Drecht Automatenservice heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

1. Drecht Automatenservice behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken c.q. de eigendom van de automaat die op basis van een koopovereenkomst is geleverd voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Drecht Automatenservice heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

2. Ingeval Drecht Automatenservice een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Drecht Automatenservice vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

3. De wederpartij is verplicht Drecht Automatenservice terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de zaken c.q. op de automaat waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

4. De wederpartij dient de zaken c.q. de automaat die onder eigendomsvoorbehoud is c.q. zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Drecht Automatenservice ter inzage te geven.

Artikel 17: Pand

1. Het is de wederpartij niet bevoegd om:

a. de zaken c.q. de automaat aan derden in onderpand te geven;

b. een bezitloos pandrecht op de zaken c.q. de automaat te vestigen;

c. de zaken c.q. de automaat voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.

2. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. Drecht Automatenservice kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Drecht Automatenservice op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Drecht Automatenservice gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard;

b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 19: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht is Drech Automatenservice gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Drecht Automatenservice, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Drecht Automatenservice.

3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Drecht Automatenservice tot aan dat moment na te komen.

4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d., door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval of andere voorvallen. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

Artikel 20: Annulering

1. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór levering annuleren van een bestelling.

2. Ingeval de wederpartij een bestelling annuleert, is hij aan Drecht Automatenservice een door Drecht Automatenservice nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Drecht Automatenservice te vergoeden. Drecht Automatenservice is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds in het kader van een bestelling verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

3. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Drecht Automatenservice ter zake.

4. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 21: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Drecht Automatenservice en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Drecht Automatenservice de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Drecht Automatenservice is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

Vraag een Offerte aan


Full vending service 100 – 300 gebruikers
Full vending service 301 – 600 gebruikers
Full vending service 601 - 900 gebruikers
Full vending service meer dan 900 gebruikers
Koffiemachine tot 50 gebruikers
Koffiemachine 51 – 100 gebruikers
Koffiemachine 101 – 150 gebruikers
Koffiemachine 150+ gebruikers